Factuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden dienstverlening GLOBSUS BV                                 

 

Art. 1 Toepassingsgebied van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vinden hun toepassing op de leveringen van diensten en aanbiedingen die u, de opdrachtgever, ontvangt van Globsus BV. Het aanvaarden van een offerte houdt onherroepelijk in dat de opdrachtgever hiermee aangeeft kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook volledig te aanvaarden.

 

Art. 2 Geldigheid en aanvaarding contract

Een offerte blijft geldig voor 30 dagen. Globsus BV verbindt zich tot uitvoering van de diensten na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding. 

 

Art. 3 Uitvoering van de dienstverlening 

Globsus BV verbindt zich ertoe de diensten uit te voeren naar best vermogen, in overeenstemming met de professionele standaarden, geldend in het domein waarin de diensten van de opdracht zich situeren.

De oplevering van de resultaten van de diensten aan de opdrachtgever gebeurt in de vorm zoals bepaald in de offerte.

 

Art. 4 Aanlevering van de benodigdheden door de opdrachtgever

Alle nodige informatie, kennis, materialen of andere benodigdheden, nuttig voor de uitvoering van de diensten zullen door de opdrachtgever op tijd beschikbaar worden gesteld, zodat Globsus BV de diensten naar behoren kan uitvoeren. Globsus BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die het gevolg zijn van een onvolledige of laattijdige ter beschikkingstelling van de benodigdheden.  

 

Art. 5 Financiële voorwaarden 

Globsus BV factureert volgens de voorwaarden opgesteld in de offerte. De opdrachtgever verbindt zich ertoe tijdig en volledig iedere factuur te betalen.

Elke klacht betreffende een factuur dient door middel van een schriftelijk protest, binnen een termijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum, door de opdrachtgever aan Globsus BV te worden gemeld. De klacht zal duidelijk de reden vermelden. Indien er geen schriftelijk protest binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, wordt dit beschouwd als de onherroepelijke aanvaarding van de factuur.

 

Art. 6 Eigendom – intellectuele eigendom – gebruiksrechten

Alle materialen, methodes, applicaties, software applicaties, cases en andere benodigdheden die door Globsus BV voor de uitvoering van de diensten worden gebruikt blijven de volledige eigendom van Globsus BV. De opdrachtgever kan hierop geen eigendom- of gebruiksrechten laten gelden. Elke verlening van een gebruiksrecht of overdracht van een eigendom dient het voorwerp uit te maken van een specifieke overeenkomst tussen Globsus BV en de opdrachtgever. Resultaten van diensten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn exclusieve eigendom vanaf de datum van uitvoering. 

Globsus BV heeft het recht om niet uitgevoerde resultaten van de diensten opnieuw te gebruiken tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de offerte.

 

Art. 8 Confidentialiteit van informatie

Vertrouwelijke informatie die verbonden is aan de uitvoering van de diensten zal zowel door de opdrachtgever als door Globsus BV strik confidentieel worden behandeld. Indien het redelijk wordt geacht dat werknemers of medewerkers deze informatie moeten kennen dan zullen zij geïnformeerd worden over de vertrouwelijke aard van deze informatie, en zullen zij zich hiermee ook akkoord verklaren.

 

Art. 9 Garanties en aansprakelijkheid

De aangeboden dienstverlening van Globsus BV is een middelenverbintenis. Globsus BV zal naar best vermogen handelen maar kan zich niet verbinden tot een bepaald doel of resultaat.

Uitgezonderd in geval van opzettelijke of zware fout in hoofde van Globsus BV en rekening houdend met de in dit artikel vermelde beperkingen, zal haar totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het totaal van de vergoedingen die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever aan Globsus BV verschuldigd zijn. Globsus BV kan In geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte gevolgschade.

 

GLOBSUS bv haalt inspiratie uit acties (SEAs) van bestaande events. De inhoud van geleverde adviezen in opgeleverde documenten zoals duurzaamheidsplannen, rapporten en charters is te goeder trouw samengesteld en dient enkel als richtlijn voor het bevorderen van duurzame praktijken. De informatie, richtlijnen en aanbevelingen die daarin zijn opgenomen, worden verstrekt op een ‘zoals ze zijn’ basis zonder enige garanties van welke aard. GLOBSUS BV kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op, of handelingen verricht op basis van de opgeleverde documenten of adviezen.

Het geleverde advies is geen juridisch advies. Voor specifieke juridische zaken of vragen is het raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen.

 

Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd en geïnterpreteerd met toepassing van het Belgische recht.

Bij geschil streven Globsus BV en de opdrachtgever ernaar om in onderlinge goede verstandhouding tot een regeling in der minne te komen. In geval geen minnelijke regeling kan getroffen worden, heeft ieder van de partijen het recht om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen die door de partijen ter zake een exclusieve bevoegdheid wordt toegewezen.